Makiwara!

Akihito Yagi Sensei em propaganda TV japonesa

Entrevista Meibukan

Akihito Yagi - Sepai

Akihiro Yagi - Sesan

Akihiro Yagi - Sanseryu

Desafio dos 100 Katas de Kobudo Rio de Janeiro 2018

Akihiro Yagi - Saifa

Akihiro Yagi - Tenchi